ViaZone

ViaZone logo


ViaZone - Mobilny System Zarządzania Ruchem

 

ZipManager logoWPROWADZENIE DO SYSTEMU

Przebudowa i modernizacja autostrad oraz dróg ekspresowych jest we wszystkich krajach skomplikowanym procesem. W miejscach, w których istnieją czasowe ograniczenia ze względu na rekonstrukcje dróg lub ich modernizacje, ważne są aspekty dotyczące bezpieczeństwa i płynności ruchu. Na podstawie przeprowadzonych badań możemy zidentyfikować główne czynniki, które generują opóźnienia w podróży, a które często są również przyczyną wypadków w miejscach przewężeń dróg. Są to w szczególności:

ViaZone znaki
  • niepoprawne stosowanie się do zasady „jazdy na suwak”,
  • przekroczenia prędkości,
  • niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy autami,
  • niska tolerancja i nieuwzględnianie innych użytkowników drogi.

Nerwowość i ignorancja kierowców odgrywają także ważną rolę w tworzeniu się zatorów, obniżają jakość usług oraz powodują straty ekonomiczne. Jednym z narzędzi, eliminujących ograniczenia w ruchu i ich negatywne oddziaływania, jest wykorzystanie mobilnych systemów telematycznych. W celu wyeliminowania wspomnianych zagrożeń zaprojektowaliśmy mobilny system sterowania ruchem dla stref roboczych ViaZone, który harmonizuje w na ich obszarze przepływ ruchu. Korzystając z ogólnodostępnych informacji oraz przeprowadzonych w terenie testów, dowiedliśmy jego opłacalności.

System ViaZone składa się ze współdziałających ze sobą części składowych, które są dostosowane do wymagań dla systemów mobilnych. Główną cechą tych składników jest ich modułowość, mobilność, minimalne wymagania dotyczące instalacji, kalibracji i konserwacji, ekonomiczna eksploatacja i niezależności zasilania.

MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA - łatwy do przenoszenia i wdrożenia w danej lokalizacji, w krótkim czasie, przy minimalnym ryzyku dla personelu instalującego. System nie wymaga skomplikowanej kalibracji, instalacji i konfiguracji.

PODSYSTEMY - może być połączony z innymi elementami poprzez bezprzewodową, bezpieczną sieć VPN. Wszystkie elementy współdzielą dane z centralnego serwera, który steruje kompleksową obsługą systemu i jest gotów by nim zdalnie zarządzał operator.

ELASTYCZNOŚĆ APLIKACJI - oprogramowanie jest przygotowane dla różnych scenariuszy działań, zależnych od miejsca instalacji i/lub potrzeb Klienta. Zaprojektowane funkcje systemu obejmują w szczególności dynamiczne łączenie pasów (suwak), regulację prędkości maksymalnej, wyznaczanie alternatywnych tras objazdu lub ostrzeżenia o kolejce.

MODUŁOWOŚĆ - "logicznie" zaprojektowany. Jednostka sterująca (e-CON) jest gotowa do podłączenia dowolnego urządzenia ITS. Kontroler e-CON dysponuje praktycznie wszystkimi spotykanymi na rynku interfejsami. Można do niego podłączyć radary komunikacyjne, kamery IP, stacje pogodowe, modemy bezprzewodowe lub znaki zmiennej treści VMS.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

Kompletny system to zestaw narzędzi sprzętowych i programowych, które pozwalają wpływać na zachowania kierowców za pomocą drogowych znaków zmiennej treści VMS. Opracowane przez nas unikalne algorytmy, wyświetlają w czasie rzeczywistym piktogramy i komunikaty na drogowych znakach VMS, na podstawie przetworzonych danych wejściowych z różnych detektorów, które są zainstalowane w kilku predefiniowanych strefach na danym obszarze drogi. Oprogramowanie do analizy danych i zdalnego sterowania systemem, pozwala na automatyczne jego działanie.

WARSTWA DETEKCJI

Najbardziej kluczową sprawą jest osiągnięcie najwyższej możliwej dokładności określenia struktury ruch drogowego przy wykorzystaniu bezinwazyjnych technologii pomiarowych. Inne wymagania bardziej zależą od konkretnego zastosowania. Musimy wymagać modułowości i łatwości rozbudowy, prostoty obsługi i efektywności energetycznej w odniesieniu do przewidywanego wdrożenia. System łączy różne typy czujników, które są zgodne ze wszystkimi składnikami. Detektory w miejscu instalacji systemu mogą być dowolnie łączone, w zależności od wymagań użytkownika końcowego i zgodnie z potrzebami danego miejsca. 

Technologie wykrywania, które są obecnie zintegrowane z algorytmami zarządzania systemem:

• Czujniki ruchu drogowego

• Detektory Bluetooth / WiFi – m.in. dla określania czasu podróży

• Stacje pogodowe

• Dane o lokalizacji pojazdów z systemów flotowych (FCD)

• Kamery IP

DANE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM

RADAR KOMUNIKACYJNY

• Prędkość

• Natężenie ruchu

• Klasyfikacja pojazdów

• Zajętość pasów

• Odstępy pomiędzy samochodami

• Inne

FCD (czas przejazdu)

Zagregowane dane z odcinków sieci drogowej:

• Opóźnienie

• Średnia prędkość

• Profile prędkości

METEO

• Opady

• Wilgotność

• Temperatura

• Wiatr (prędkość, kierunek)

DANE WYJŚCIOWE

• Długość kolejki

• Opóźnienie

• Czas podróży

• Schemat zarządzania

• Prognoza

WARSTWA KONTROLI

Urządzenie e-CON o bardzo niskim poborze mocy, zostało stworzone dla potrzeb mobilnego systemu.  e-CON to sposób, niezależnie od konkretnej technologii warstwy detekcji lub prezentacji, na stosunkowo łatwe integrowanie różnych rozbudowanych kompleksów. Moduł przeznaczony jest przede wszystkim do wzajemnej komunikacji z innymi modułami tego samego typu oraz z modułem centralnego serwera, do którego dostarcza dane do dalszego przetwarzania przez jego oprogramowanie. Zaprojektowaliśmy kontroler e-CON, jak serce zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, który w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań umożliwia dostęp do wszystkich niezbędnych interfejsów i natychmiast pozwala zmienić znak VMS w SMART VMS.

Przykłady kompatybilnych z e-CON urządzeń:

DETEKTORY RUCHU:

WAVETRONIX SSHD

STALKER TRAFFIC SENSOR

FALCON TRAFFIC

ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI VMS:

ELTODO

SWARCO

HIT HOFMAN

BUCHHAUS

METEO:

FAR DATA

GILL INSTRUMENTS

LUFFT

VAISALA

BLUETOOTH / WiFi:

FAR DATA

e-CON jest gotowy do włączenia dowolnego urządzenia elektronicznego, który ma interfejs cyfrowy i opisany format danych.

Aplikacja sterująca e-CON

  • Zdalny dostęp i konfiguracja
  • Ustawienia serwera / portu
  • Zdalna konfiguracja i kalibracja czujników
  • Ustawienia alarmów SMS
  • Podgląd on-line podłączonych urządzeń

WARSTWA OPROGRAMOWANIA

Warstwa oprogramowania jest reprezentowana przede wszystkim przez unikalnie opracowany system, który jest połączeniem bazy danych i GUI. Oprogramowanie jest oparte na sieci Web z dostępem poprzez nazwę użytkownika i hasło. System analizuje dane dostarczone przez poszczególne jednostki (e-CON) i odpowiada na daną sytuację za pomocą poleceń do zintegrowanych jednostek. W trybie automatycznym, CENTRALNY SERWER współpracuje z wbudowanymi / skonfigurowanymi algorytmami predefiniowanych odpowiedzi na zmiany zachowań ruchu. Prowadzi to do zmiany komunikatów i piktogramów na panelach LED tablic VMS. Możliwe jest również ingerowanie przez personel dyspozytorski w tryb automatyczny. Przejście w ręczny tryb sterowania pozwala zmienić treść wszystkich znaków drogowych. Moduł konfiguracyjny w oprogramowaniu umożliwia ustawienie rozmiaru i długości strefy pracy, w tym liczbę pasów ruchu, lokalizacji poszczególnych stacji, ograniczenia prędkości na poszczególnych kilometrach i sekwencyjnego włączania znaków VMS oraz innych funkcji systemowych. Jednocześnie pozwala ustawić wartości progowe układu, dla których aktywowane są stany alarmowe systemu.

ViaZone

TRYBY PRACY OPROGRAMOWANIA

TRYB AUTOMATYCZNY, gdy reaguje na sytuacje na podstawie zintegrowanych algorytmów.
TRYB RĘCZNY, gdy odpowiedź na powstające zdarzenia zależy wyłącznie od operatora.

KONFIGURACJA
Jednostki są przypisane do określonego położenia. Urządzenia e-CON i znaki VMS dla jednej strefy roboczej, tworzą jedną grupę, która jest utworzona na określonym wirtualnym miejscu (strefa pracy) w oprogramowaniu do zarządzania.

ALARM OSTRZEGAWCZY
System jest w stanie ostrzec operatora poprzez automatyczny alarm, w przypadku przekroczenia wartości progowych wybranych zmiennych. Wartościami tymi mogą być: prędkości ruchu w strefie, poziom naładowania akumulatorów, próba włamania do systemu lub błędy każdego urządzenia w systemie.

DOSTĘP
Dostęp do oprogramowania jest chroniony przez login i hasło. Każda nazwa ma szczególną rolę (Administrator, Kontrola, Dyspozytor, Użytkownik).

Moduł nadzoru dla monitorowania ruchu

Oprogramowanie przełącza się na monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym, w miejscu rozmieszczania komponentów systemu, po zakończeniu ich konfiguracji i uruchomieniu. Użytkownik ma możliwość monitorowania następujących zmiennych, reprezentowanych zarówno numeryczne jak i graficzne, w poszczególnych profilach drogi lub na tle kartograficznym:

• przepływ ruchu, średnia prędkości, zajętość pasów i klasy pojazdów na poszczególnych pasach,

• opóźnienia w monitorowanych sekcjach w miejscu robót drogowych lub w poszczególnych profilach drogi,

• stan ruch w profilach wyróżniony kolorem,

• aktualnie wyświetlane piktogramy oraz wiadomości na panelach LED z możliwością ręcznej ich zmiany

• stan energii we wszystkich zainstalowanych komponentach

• stan wszystkich podłączonych urządzeń oraz sieci komunikacyjnej

• dane historyczne z analizy wszystkich podłączonych czujników

• lista wszystkich stref roboczych wraz ze stanem ruchu drogowego

• aktualny widok w przypadku instalacji kamer IP

• rejestry wszystkich operacji w systemie

• i wiele więcej ...

WARSTWA PREZENTACJI

Znaki drogowe zmiennej treści stanowią autonomiczne elementy kompleksowego systemu. Możliwe jest zintegrowanie zatwierdzonych znaków drogowych różnych rozmiarów i typów od różnych dostawców.  Budowa znaków VMS jest specjalnie opracowana dla ich szybkiego i łatwego montażu. Zwłaszcza instalacja w pasie zieleni wymaga maksymalnej wydajności w czasie. Naszym celem jest zainstalować przenośną tablicę VMS w czasie krótszym niż 30 minut po przyjeździe wraz z testowaniem integracji z systemem.  Instalacje wyświetlacza są zawsze prowadzone według krajowych przepisów i wymagań technicznych. Możliwe jest zainstalowanie wszystkich VMS poza szerokością drogi, a nawet w pasie zieleni (przenośny VMS). W obu przypadkach instalacja wymaga innego podejścia, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały system jest gotowy do sprawdzania statusu wszystkich komponentów LED, zasilanie włączone / wyłączone, stan płynów, a nawet zabezpieczeń przed kradzieżą.

MOBILNE ZNAKI VMS

Są to przenośne znaki zmiennej treści, które wyświetlają informacje o ruchu drogowym. Łatwe do zainstalowania w miejscu robót drogowych poza lewą bądź prawą krawędzią dostępnej szerokości drogi. Urządzenia są zgodne z obowiązującymi normami i są w stanie wyświetlić znak ruchu i dodatkowe światło ostrzegawcze, gdy sytuacja tego wymaga. Znaki te mogą być zamontowane do bariery ochronnej lub na specjalnie zaprojektowanym stoisku.

PRZYCZEPA SYGNALIZACYJNA Z WYŚWIETLACZEM LED

Jest stosowana jako substytut mobilnego urządzenia ostrzegania wstępnego wykonanego z metalu i jest przeznaczona przede wszystkim do zamknięć krótkoterminowych. Może być używana jako VMS na zamknięciach długoterminowych, a pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Pozwala to na wyświetlanie ostrzegawcze, znaku zakazu i znaków informacyjnych. Zarówno górny i dolny panel jest wyposażony w wysoko świecące diody LED i układ optyczny, co eliminuje ich przyciemnianie i zanieczyszczenia.

INFORMACYJNA PRZYCZEPA LED

Przyczepa z wbudowanym panelem LED, który wyświetla aktualne dane dotyczące bezpieczeństwa i przepływu ruchu. Powierzchnia świetlna pozwala na wyświetlanie wiadomości tekstowych i symboli. Przeznaczony jest do informowania kierowców o sytuacji na drogach, wypadkach drogowych, czasie podróży / opóźnieniach, itp.

PRZYCZEPA SYGNALIZACYJNA Z PODNOSZONYM PANELEM LED

Jest ona podobna do powyższych przyczep lecz z dodatkowo podnoszonym wyświetlaczem LED. Jest idealnym rozwiązaniem dla autostrad i dróg dwujezdniowych o wysokim natężeniu ruchu autokarów i samochodów ciężarowych. Szczyt znaku VMS, ze względu na jego wysokość (ok. 7m), pozostaje widoczny dla kierowców, bez przesłaniania przez samochody ciężarowe i autokary.

ZARZĄDZANIE ZASILANIEM

ViaZONE nie jest zależny od zasilania z sieci. Można go zasilać z akumulatorów, baterii słonecznych, ogniw paliwowych bądź generatorów. Niezależność od zasilania sieciowego - poszczególne elementy są gotowe do podłączenia i mogą odegrać rolę jako źródło energii:

• samodzielne akumulatory ze stacją ładującą

• ogniwa paliwowe

• generatory wysokoprężne

• ogniwa fotowoltaiczne

Dla potrzeb systemów mobilnych opracowano szafę sterowniczą, która umożliwia przenoszenie mocy z powyżej wspomnianych źródeł energii. Urządzenie umożliwia automatyczne zmniejszenie mocy (lub ostatecznie jej odcięcie) w niektórych gałęziach systemu, chroniąc akumulatory przed całkowitym rozładowaniem/zniszczeniem.

Więcej:

Czym jest Floating Car Data - FCD?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj